SWWB Kancelaria Prawna S.C.

adw. Marzena Sitna, r.pr. Sławomir Byra

SWWB Kancelaria Prawna S.C.

Zespół

Wspólnicy

Adwokat Marzena Sitna - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisana w roku 1997 na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Wykazuje się rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie problematyki związanej z nieruchomościami i ich obrotem, prawem własności i innymi prawami rzeczowymi. Prowadzi sprawy związane z uzyskaniem odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach gospodarczych, w tym m. in. w prawie spółek osobowych jak i kapitałowych. Uczestniczyła w ich przekształcaniach oraz fuzjach. Była koordynatorem przekształcenia podmiotów medycznych w spółki prawa handlowego. Realizowała projekty dla samorządów powiatowych i gminnych w zakresie restrukturyzacji długu publicznego szpitali powiatowych. Zajmuje się doradztwem prawnym w podmiotach samorządu terytorialnego oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Z sukcesem przeprowadza projekty optymalizacji podatkowej zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak również w spółkach kapitałowych. Przeprowadziła również wiele spraw z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Specjalizuje się w sprawach o zniesienie współwłasności, spadkowych oraz o podział majątku dorobkowego.

Radca Prawny Sławomir Byra – absolwent Wydziału Prawa i Wydziału Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany w roku 1997 na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem 1154. Wieloletni pracownik Banku Pekao S.A., radca prawny Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Posiada znajomość problematyki bankowej, w szczególności w zakresie prawnych zabezpieczeń wierzytelności oraz ich windykacji. Specjalista - praktyk z zakresu prawa wekslowego. Od wielu lat doradza i prowadzi obsługę prawną podmiotów z sektora finansów publicznych. Przeprowadził wiele kluczowych i strategicznych projektów dla samorządów powiatowych, w tym również w zakresie restrukturyzacji długu publicznego szpitali powiatowych w ramach rządowego programu tzw. „planu B” uzyskując w ten sposób dla powiatów wielomilionowe umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Realizował w zakresie koncepcji prawnej oraz jej wdrożenia wiele projektów dla samorządów gminnych i powiatowych, w tym również z zakresu zamówień publicznych. Współpracował przy tworzeniu konstrukcji prawnej udzielania zamówień publicznych dla gminnych spółek „in house”. Uczestniczył w opracowaniu i skutecznym wdrożeniu pakietu uchwał przez rady gmin z zakresu znowelizowanej „ustawy śmieciowej”. Jest również doświadczonym prawnikiem z zakresu obrotu nieruchomościami, przeprowadzania procesów podziału oraz scalania nieruchomości, dochodzenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne, w tym pod również pod drogi publiczne. Uczestniczył w projektach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości pod budowę Stadionu Miejskiego we Wrocławiu i pod budowę nowego portu lotniczego we Wrocławiu. Specjalizuje się także w problematyce prawa handlowego, prawa cywilnego i prawa pracy. Z sukcesem występował wielu sprawach cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych przed sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor artykułów o tematyce gospodarczej publikowanych w "Gazecie Prawnej". Jest miłośnikiem żeglarstwa oraz szeroko rozumianej turystyki górskiej (narty zjazdowe, biegowe, rower górski, wędrówki).

Współpracownicy

Adwokat Joanna Sitna-Kołodziejczak – absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Wpis na listę pod numerem 1060. Podczas wieloletniej pracy zawodowej – praktyką prawniczą zajmuje się nieprzerwanie od 2005r. - zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i prawa zobowiązań - zarówno bieżącej jak i w sporach sądowych. Od wielu lat zajmuje się obsługą jednostek administracji samorządowej. Współprowadziła projekty przekształceń samorządowych zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego. Zajmuje się bieżącą i kompleksową obsługą podmiotów medycznych, w tym także indywidualnych praktyk lekarskich. Brała aktywny udział w procesach przekształceń podmiotów medycznych w spółki prawa handlowego. Współprowadzi projekty związane z optymalizacją podatku VAT uzyskując zwroty znacznych kwot na rzecz reprezentowanych podmiotów. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i dóbr osób prawnych, również w przypadku naruszeń tych dóbr przez media (prasa, telewizja, internet). Prowadzi sprawy z zakresu prawa prasowego. Udziela kompleksowego wsparcia w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej. Doradza w sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej, w tym w sprawach dotyczących ochrony prawnej znaków towarowych prowadząc postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Posiada także wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów indywidualnych. Obszary jej praktyki obejmują prawo zobowiązań, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, prawo rzeczowe. Opiniuje umowy deweloperskie oraz reprezentuje klientów zarówno w negocjacjach, jak i sporach z deweloperami. Prowadzi sprawy dotyczące obniżenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprawy dotyczące służebności przesyłu, w tym również zmierzające do uzyskiwania odszkodowań. Reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzi sprawy pracownicze reprezentując zarówno pracowników, jak i pracodawców. Brała udział w prowadzeniu spraw pracowniczych w ramach obsługi międzynarodowej korporacji. Współpracowała przy prowadzeniu spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu  dotyczących skarg na naruszenie praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Marcin Kołodziejczak - jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Wpis na listę pod numerem 1366. Ze wspólnikami SWWB Kancelarii Prawnej współpracuje nieprzerwanie od stycznia 2006 r. W czasie swojej dotychczasowej praktyki przygotowywał i opiniował akty prawa miejscowego oraz dokumenty korporacyjne w spółkach prawa handlowego. Posiada duże doświadczenie w udziale, w charakterze doradcy, w posiedzeniach organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w posiedzeniach organów spółek prawa handlowego. Jego doświadczenie procesowe obejmuje m. in. występowanie przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań oraz spadkowego), rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego, a także przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Czynnie uczestniczył również w procedurze przekształcania publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych w spółki kapitałowe. Współpracuje w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości na cele publiczne. Przeprowadza procedury porządkowania stanów prawnych nieruchomości. Ponadto posiada on duże doświadczenie w konstruowaniu umów z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa administracyjnego (materialnego oraz procesowego). Jego zainteresowania to sport (gry zespołowe) oraz motoryzacja.